Świadczenia powypadkowe 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku

Jeżeli w wyniku Wypadku Dziecko dozna Uszczerbku na zdrowiu, Allianz wypłaci świadczenie z tego tytułu w wysokości zgodnej z Tabelą Uszczerbków.

Za każdy 1% Uszczerbku na zdrowiu przysługuje świadczenie w wysokości 1% Sumy ubezpieczenia.

Jeżeli w wyniku Wypadku została upośledzona większa liczba funkcji fizycznych, to stopnie Uszczerbku na zdrowiu sumują się – maksymalnie do wartości 100%.

Procent Uszczerbku na zdrowiu ustalamy w oparciu o dokumentację medyczną.

Przy ustalaniu stopnia Uszczerbku na zdrowiu nie bierzemy pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez Dziecko. 

Wcześniejsze stwierdzenie u Ubezpieczonego objawów epilepsji, omdleń lub cukrzycy nie wpływa na odpowiedzialność Allianz.


szczegóły OWU str. 7, pkt.22-30 oraz Tabela Uszczerbków (Załącznik nr 1), str. 18 

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku

Jeżeli w wyniku wypadku Dziecko przebywał w szpitalu min. 24 godziny, Allianz wypłaci świadczenie 0,25% sumy ubezpieczenia za każdy dzień (max. 100 zł /dzień). 

Jeżeli w wyniku Wypadku Dziecko przebywał w Szpitalu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM, OIT) nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, Allianz wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości 400 zł za każdy dzień hospitalizacji na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM, OIT) rozpoczętej w Okresie ubezpieczenia, jednak – nie dłużej niż za 7 dni. 

Świadczenie jest za każdą hospitalizację w okresie ubezpieczenia do wysokości sumy ubezpieczenia.

UWAGA  Dokumentem, na podstawie którego Allianz wypłaci świadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu w wyniku Wypadku, jest wystawiona przez Szpital karta informacyjna lub inny dokument potwierdzający pobyt Dziecka w Szpitalu.


szczegóły OWU str. 11, pkt. 56-62 

Koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku wypadku 

Allianz pokryje koszty (15% sumy ubezpieczenia) leczenia związane z

Koszty leczenia powstałe w wyniku Wypadku

Pokrywamy wyłącznie te koszty leczenia, których zasadność jest potwierdzona w dokumentacji medycznej. Nasza odpowiedzialność obejmuje następujące koszty leczenia:


Koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku Wypadku obejmują również Wypadek wskutek omdlenia, ataku epilepsji lub zasłabnięcie w przebiegu cukrzycy przez Ubezpieczonego. 

UWAGA  Allianz nie pokrywa kosztów leczenia przeprowadzonych i poniesionych poza Polską


szczegóły OWU str. 7, pkt. 31-37 

Organizacja i pokrycie  kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu Dziecka w szpitalu w wyniku wypadku

Jeżeli w wyniku wypadku Dziecko przebywa w Szpitalu nieprzerwanie co najmniej 24 godziny lub zgodnie z przewidywaniami Lekarza prowadzącego – będzie przebywać w Szpitalu co najmniej 24 godziny, zapewnimy organizację i pokryjemy koszty pobytu Opiekuna w Szpitalu albo w hotelu – w zależności od tego, co wybierze Opiekun.

Świadczenie przysługuje maksymalnie do limitu 100 zł/dzień za okres pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu – nie dłużej niż za 14 dni 


szczegóły OWU str. 11, pkt.63-67 

Świadczenia assistance po wypadku

Co obejmuje pomoc

W razie wypadku Allianz zorganizuje i pokryje koszty świadczeń assistance do wysokości 2000 zł na wypadek m.in.:


szczegóły OWU str. 8, pkt. 49-55, Tabela nr. 3-6 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku

Allianz wypłaci świadczenie w wysokości 400 zł w przypadku wstrząśnienia mózgu w wyniku wypadku. Świadczenie jest wypłacane za każde wstrząśnienie mózgu w okresie ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy również Wstrząśnienie mózgu powstałe w wyniku omdlenia, ataku epilepsji lub zasłabnięcia w przebiegu cukrzycy przez Ubezpieczonego. 

UWAGA  Wystąpienie wstrząśnienia mózgu musi być potwierdzone w dokumentacji medycznej.


szczegóły OWU str. 8, pkt.38-41