Świadczenia chorobowe 

Nagłe zachorowanie Dziecka (w tym Covid-19) skutkujące hospitalizacją 

 Co obejmuje ochrona

W przypadku Nagłego Zachorowania dziecka (w tym na Covid-19) skutkującego hospitalizacją przez okres nie krótszy niż 4 dni, Allianz wypłaci z tego tytułu jednorazowe świadczenie 400 zł (2 zdarzenia)

Jeżeli w wyniku Nagłego Zachorowania skutkującego hospitalizacją nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 4 dni, dziecko przebywało na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM, OIT), Allianz wypłaci dodatkowe jednorazowe świadczenie 1600 zł, bez względu na długość pobytu (2 zdarzenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce szkolnej z powodu nagłego zachorowania skutkującego hospitalizacją przez okres nie krótszy niż 4 dni, Allianz wypłaci 350 zł (świadczenie jednorazowe) za rezygnację z udziału w wycieczce szkolnej (1 zdarzenie).

Telemedycyna- 2 świadczenia na nagłe zachorowanie 

Definicja Nagłego Zachorowania –  stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, który wymaga natychmiastowej porady lekarskiej oraz leczenia szpitalnego 


szczegóły OWU str. 11, pkt. 68-76